Ezkera – Dirshu Seder Nezikin Siyum Vienna 2018

0

Ezkera – Sung by Yisroel Adler, Composed by Pinky Weber

It took almost nine decades for the sweet sounds of Torah to be heard again in the Sofiensaal Auditorium in Vienna, yet during the first week of Nisan, klal Yisrael witnessed a profound manifestation of Netzach Yisrael lo yishaker. A siyum on the Daf Hayomi Seder Nezikin was held on 2 Nisan in the exact same hall in Vienna where the historic first Daf HaYomi siyum was held. The hall that saw the Nazi takeover of Austria and hosted Nazi rallies and events now has again merited to host not only this siyum, but an enthusiastic undertaking by the Vienna community to undertake daily learning in Dirshu’s Daf HaYomi B’Halacha program.

במעמד מרומם שהדיו נשמעו למרחוק, התכנסו בני העיר וינה מכל הקהילות, לקראת סיום סדר ‘נזיקין’ בלימוד הדף היומי בבלי, וחיזוק לימוד המשנה ברורה דבר יום ביומו, במסגרת לימוד ‘הדף היומי בהלכה’.

ההתרגשות הגדולה בעיר וינה, החלה עוד לפני מספר חודשים, כאשר התבשרו בני העיר כי האירוע המרומם עתיד להתקיים באולם ‘סופיימזאלה’, האולם הגדול והנכבד שבו התקיימה הכנסיה הגדולה השניה, האולם שבו נשאו את דבריהם גדולי ומאורי הדור זיע”א, ומשם יצא דבר ד’ מפיהם לדורי דורות.

והנה שוב, לאחר 95 שנה, שבמהלכם לא התקיים אירוע יהודי באולם זה, ולאחר החורבן הגדול של יהדות אירופה, כאשר במהלך המלחמה אף טימאו את האולם הנכבד כינוסים של המפלגה הנאצית, מתכנסים באולם זה שוב, כאות להמשך הדורות, יהודים החרדים לדבר ד’, על מנת להתחזק באותם דברים שמסרו מאורי הדור זי”ע, להמשיך את שושלת החינוך הטהור בלימוד התורה הקדושה.

הקול הדהד ברחבי האולם מאז לפני 95 שנה ועד עתה, עמלינו אלו הבנים, כי כאשר רואה הילד את אביו חי על פי ההלכה, לומד הלכה, קובע עיתים לתורה, הרי יש בידיו את הדרך המסורה לעלות בית אלוקים, ובחודש אשר בו נגאלו ישראל, ויצאו כבני חורין מעבדות החומר לגאולת עולמים ולקבלת התורה, שוב נשמע הקול באולם זה ועודנו חי וקיים.

יחדיו נכנסו לאולם הגדול והמפואר רבני העיר: הגרא”י שוורץ שליט”א, הגרמ”י וויס שליט”א, הגרא”א מרגוליס שליט”א, הגר”א חוטובלי שליט”א, הגר”מ פרסבורגר שליט”א. הרבנים הראשיים: הרב אריה פולגר שליט”א והרב חיים איזנברג שליט”א, ויחד עמם נשיא ‘דרשו’: רבי דוד הופשטטר שליט”א, אשר הגיע במיוחד לאירוע ולמעמד הגדול.

את המעמד הגדול פתח הג”ר בנימין עקשטיין שליט”א, דומ”ץ מחזיקי הדת בלונדון ויו”ר ‘דרשו אירופה’, אשר העלה על נס את גודל השעה וגודל המקום, שבו אנו ניצבים לסיום סדר ‘נזיקין’ וחיזוק לימוד ההלכה. בהמשך הסביר יו”ר ‘דרשו אירופה’ את כללי ההשתתפות בתכניות דרשו השונות, ובירך את הקהילות על יסוד השיעורים החדשים ב’דף היומי בהלכה’, אשר הוקמו בחודשים האחרונים וכבר משתתפים בהם בני העיר.

בסיום סדר נזיקין התכבד הג”ר דוד בדיל שליט”א, ראש הכולל בוינה ומגיד שיעור בדף היומי, אשר שזר בסיום דברי תורה וחיזוק לבני הקהילה, תוך שהוא מסביר את דברי הגמרא בסיום סדר ‘נזיקין’ ברעיונות ודרוש לכבוד המעמד הגדול. את הקדיש אמר הרה”ח דוד יודא הירש ואת סדר ‘קדשים’ פתח בטוב טעם מגיד השיעור הרה”ח יצחק בנימין ניימן.

ברגש רב נשמע משאו של נשיא ‘דרשו’, אשר עמד בדבריו בהלכה ובאגדה, על הנסים המופלאים של כלל ישראל בחודש זה, תוך עמידתם בניסיונות ושמירתם על טהרת העם, והעבדות שהיא חירות לה’ ולתורתו. ובימים אלו, עלינו להתחזק בריבוי לימוד התורה והתנזרות מהדברים שמהותם גשמיות, על מנת שנזכה לראות את יד ד’ עלינו בימים אלו, כהשפעתם מימי הניסים הגדולים.

את המעמד הגדול ליוו בשירה וזמרה בעל המנגן ר’ ישראל אדלר הי”ו, ומקהלת ילדי וינה, בניצוחו של ר’ משה שטרן, בליווי תזמורת, ובין גברא לגברא השמיעו שיר ושבח לבורא עולם, על שזכינו למעמד חיזוק התורה הקדושה בעיר וינה.

ברמה נשמע משאו של אורח הכבוד הגה”ח רבי זושא הורביץ שליט”א, רב קהילות החסידים בעיר אלעד, אשר קולו הדהד ברחבי האולם, לשזור יחדיו את לימוד הדף היומי בבלי עם לימוד ההלכה, באשר הם השלימות הנכספת של היהודי המבקש דעת את ד’. ובחודש הזה אשר בו ישועות מקיפות ניתן ליטול בהקפה, כביכול, מאת ד’ על ידי קבלה טובה, ואין לנו קבלה טובה יותר מזו של הצטרפות ללימוד ‘הדף היומי בהלכה’, ובקבלה די כדי לזכות לישועות המקיפות המובטחות.

לאחר מכן נשמע משאו בשידור של הגה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א, שבדבריו עמד על הצורך הגדול של כל יהודי לקבל על עצמו את לימוד ההלכה דבר יום ביומו, שהרי לא ניתן לחיות כיהודי ללא ידיעת ההלכה, ודבר בסיסי זה יש על כל אחד לקבל על עצמו.

בשעת ערב מאוחרת בריקודי שמחה לכבודה של תורה, ננעל המעמד ההיסטורי בעיר וינה, אשר בוודאי יותיר רושם לעוד שנים רבות.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here