Today’s Yahrtzeits & History – 13 Av

Rav Mordechai Banet of Nikolsburg, Hungary, author of Parashas Mordechai (1753-1829) Rav Nosson Nota Shapira, author of Megaleh Amukos and Ranav Ofanim (1585-1633). Eliyahu HaNavi...

Today’s Yahrtzeits and History – 2 Shevat

Asher ben Yaakov Avinu Rav Menachem Mendel Krochmahl of Nikolsburg, the Tzemach Tzedek (~1600-1661). He learned in Krakowat the yeshiva of the Bach, his rebbi...

Today’s Yahrtzeits and History – 25-26 Nissan

Yahrtzeits, Friday, 25 Nissan Rav Dan of Radvil (1838) Rav Chaim Halberstam of Sanz, author of Divrei Chaim (1793-1876), founder of the Sanzer Chasidus. ...

Today’s Yahrtzeits & History – 2 Cheshvan

Rav Baruch Hager, the Seret-Viznitz Rebbe, the Makor Baruch (1895-1963). Born to Rav Yisrael of Vizhnitz and Rebbetzin Hinda, a...

Today’s Yahrtzeits and History – 2 Elul

Rav Yitzchak Bar Sheshes, the Rivash (1326-1407). Born in Barcelona. The son of Sheshes Perfet, Rav Yitzchak is considered a student of Rav Shlomo...

Tomorrow: The First Yahrtzeit of מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב...

One year ago tomorrow, Klal Yisroel was informed the petirah of the posek hador, Maran Rav Yosef Shalom Elyashiv zt"l, at the age of 102. Rav...

Today’s Yahrtzeits and History – 24 Nissan

-Rav Moshe of Premishel, author of Mateh Moshe (1606) -Rav Chaim Menachem Heschel of Zhinkov (1837-1893). Succeeded his father, Rav Meshulam Zusya, and expanded...

Today’s Yahrtzeits & History – 11-12 Tammuz

Yahrtzeits - 11 Tammuz Rav Yitzchak Chiyus (1616). Rav in Prossnitz (Prostejov) and Prague. Author of Pnei Yitzchak (which sets Yoreh Deah to rhyme), Siach...

Today’s Yahrtzeits & History – 10 Tammuz

Rav Binyamin Levy of Smyrna (1721) Rav Mordecai of Kremnitz (1813). One of the five sons of the Magid of Zlotchov (Rav Yechiel Michel). One...

Today’s Yahrtzeits & History – 29-30 Sivan

Yahrtzeits, Shabbos, 30 Sivan Rav Shlomo Kluger (1783-1869), author of Sefer HaChaim (a commentary on Shulchan Aruch Orach Chaim), and Chochmas Shlomo. Rav ...